‘Sesioni Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Pejës!

‘Sesioni Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Pejës!

Sindikata e Policisë së Kosovës, në kuadër të projektit të mbeshtetur nga Olof Palme International Center sot mbajti ‘Sesionin Informues’ në Shoqatën Sindikale të regjionit të Pejës. Sesioni u mbajt në sallën e konferencave në hotel “Dukagjini” në Pejë.
Temat e përzgjedhura të këtij sesioni informues janë: “Funksionalizimi dhe ngritja e kapaciteteve të Rrjetit të gruas” – SPK, “Perspektiva gjinore” -PEN (Rrjeti i Edukatorëve Bashkëmoshatarë), “Struktura e dialogut social” – QPA (Qendra për Politka dhe Avokim)